THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN

Thứ năm - 14/03/2019 | 640

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
      TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
                 PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
        
               
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
              An Giang, ngày 20  tháng 04 năm 2016
 
 
 THÔNG BÁO
    V/v lùi ngày khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn dành cho sinh viên
 
 
  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bạn sinh viên có thể tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ngắn hạn do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ liên kết với các đơn vị đào tạo uy tín tổ chức, Trung tâm trân trọng thông báo lùi ngày khai giảng các lớp Kỹ năng thẩm định tín dụng dành cho Chuyên viên khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp,  lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, cụ thể như sau:
1. Lớp Kỹ năng thẩm định tín dụng:
+ Thời gian ghi danh và đóng tiền: trước ngày 30/5/2016
+ Khai giảng dự kiến: ngày 04 hoặc 05/6/2016. Học viên học tối thứ 6 và ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
2. Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch:
+ Thời gian ghi danh và đóng tiền:  trước ngày 11/06/2016
   + Khai giảng dự kiến: ngày 17/06/2016. Học viên học tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
   Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn sinh viên.
                                                                                                          GIÁM ĐỐC
                
                                                                                                             (Đã ký)
 
                                                                                                      Vương Thị Mỹ Tâm