THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN LUYỆN CÁC LỚP TIẾNG ANH A1 - A2 - B1 - B2

Thứ năm - 14/03/2019 | 641

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
  TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
             PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
 
Số:     /TB-TT.TNNLPTCĐ
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
                
                An Giang, ngày …tháng 4 năm 2016
 
                                           THÔNG BÁO
                                       V/v tổ chức ôn luyện các lớp tiếng Anh A1-A2-B1      
                            
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban ngành trong tỉnh về việc chiêu sinh lớp "Ôn luyện tiếng Anh cấp độ A1-A2-B1-B2" do Trung tâm tổ chức, cụ thể như sau:
  1. Tên lớp: Ôn luyện kiến thức và ôn luyện thi tiếng Anh cấp độ A1, A2, B1,B2
  2. Số tiết giảng dạy: 180 tiết, bao gồm 120 tiết ôn luyện kiến thức và 60 tiết ôn luyện thi.
  3. Sĩ số học viên/lớp: 25 - 30 HV
4.  Đơn giá: (đã bao gồm tài liệu)
- Trình độ A1-A2:  2.500.000đ/HV         
- Trình độ B1-B2:  2.900.000đ/HV
Đặc biệt, giảm 10% cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên.
      5. Thời gian học: Các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần:
- Khai giảng (dự kiến): ngày 14/5/2016 (16 tiết/tuần)
- Buổi sáng học từ 7:30 - 10:45; buổi chiều học từ 13:30 - 16:45
      6. Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/5/2016.
      7. Địa điểm học: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ – Lầu 2, Khu Hiệu bộ
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Đại học An Giang
           18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
            Website: http://rccd.agu.edu.vn/    Điện thoại:  0762.210.920
Liên hệ: B. Trần Hoàng Thuỳ Dương, ĐT: 0943. 995.446
hoặc Ô. Dương Minh Chiến, ĐT: 0939.137.155          
Trân trọng./.                            
           Nơi nhận:                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
          - Các Sở, Ban ngành;
          - Lưu: VT, TT.TNNLPTCĐ.                                        
 
                                                                                                                                                                              Vương Thị Mỹ Tâm