THÔNG BÁO CHIÊU SINH TỔ CHỨC ÔN LUYỆN LỚP TIẾNG PHÁP A2

Thứ năm - 14/03/2019 | 2711

                                     
          
                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
                  TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
                         PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
 
                         Số: 42/TB -TT.TNNLPTCĐ
                                              
 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
                
                 An Giang, ngày 7 tháng 5  năm 2016
 
                                THÔNG BÁO CHIÊU SINH
                                                 V/v tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp A2             
                            
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến các giáo viên dạy tiếng Anh trong tỉnh An Giang về việc tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp cấp độ A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, cụ thể như sau:
  1. Tên lớp: Tiếng Pháp cấp độ A2.
  2. Số tiết giảng dạy: 200 tiết, bao gồm 100 tiết ôn luyện kiến thức và 100 tiết ôn thi.
  3. Sĩ số học viên/lớp: 30 HV.
4.  Đơn giá: (đã bao gồm tài liệu): 2.700.000đ
     Đặc biệt giảm giá 10% cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên.
      5. Thời gian học: Các ngày thứ 4, 5 và 6 hàng tuần:
- Khai giảng (dự kiến): ngày 09/06/2016 (24 tiết/tuần)
- Buổi sáng học từ 7:30 - 10:45; buổi chiều học từ 13:30 - 16:45
      6. Lệ phí dự thi: theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ.
      7. Thời gian và địa điểm dự thi: Tháng 8/2016 tại Trường Đại học Cần Thơ hoặc Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ (nếu đủ số lượng học viên đăng ký).
      8. Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2016.
      9. Địa điểm học: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ – Lầu 2, Khu Hiệu bộ - ĐHAG.
        Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Đại học An Giang
           18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
            Website: http://rccd.agu.edu.vn/    Điện thoại:  0762.210.920
Liên hệ: B. Trần Hoàng Thuỳ Dương, ĐT: 0943. 995.446
hoặc Ô. Dương Minh Chiến, ĐT: 0939.137.155          
Trân trọng./.                            
           Nơi nhận:                                                                                                               GIÁM ĐỐC
          - Cán bộ, giáo viên;                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
          - Lưu: VT, TT.TNNLPTCĐ.                                                           
                                                                                                                                             (Đã ký)
 
                                                                                                                                        Phan Tuệ Châu