THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN LUYỆN LỚP TIẾNG PHÁP A1- A2

Thứ năm - 14/03/2019 | 6661

      THÔNG BÁO CHIÊU SINH
        V/v tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp A1- A2     
                            
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến các giáo viên dạy tiếng Anh, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh về việc tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp cấp độ A1 - A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, cụ thể như sau:
  1. Tên lớp: Tiếng Pháp cấp độ A1 - A2.
  2. Số tiết giảng dạy: 300 tiết, bao gồm 150 tiết ôn luyện kiến thức A1, A2; 120 tiết ôn thi A1, A2 (ôn theo 4 kỹ năng) và 30 tiết làm quen với các dạng đề thi A2.
  3. Sĩ số học viên/lớp: 25 - 30 HV.
4.  Đơn giá: (đã bao gồm tài liệu): 3.700.000đ
     Đặc biệt giảm giá 10% cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên.
      5. Thời gian học: Học tối thứ 2, 3, 4 và 5 từ 17h30 – 19h00.
      6. Khai giảng: Ngày 24/11/2016.
      7. Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/11/2016.
      9. Địa điểm học: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ – Lầu 2, Khu Hiệu bộ - ĐHAG.
        Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Đại học An Giang
           18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
            Website: http://rccd.agu.edu.vn/    Điện thoại:  0762.210.920
Liên hệ: B. Trần Hoàng Thuỳ Dương, ĐT: 0943. 995.446
hoặc Ô. Dương Minh Chiến, ĐT: 0939.137.155          
Trân trọng./.    
                       
           Nơi nhận:                                                                             KT.GIÁM ĐỐC
          - Giáo viên, sinh viên;                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
          - Lưu: VT, TT.TNNLPTCĐ.                                                           
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                     
                                                                                                     Phan Tuệ Châu