Trần Thị Thanh Huế

 • Trần Thị Thanh Huế

  Trần Thị Thanh Huế

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, ĐH An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Trưởng khoa

  Điện thoại: 0942 179 531

  Email: ttthue@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
2. Quá trình đào tạo:
2011-2016: Chương trình Tiến sĩ ngành Giáo dục, Trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand.
2000-2003: Chương trình Thạc sĩ, ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam.
1994-1998: Chương trình Đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, ĐH Cần Thơ, Việt Nam.
3. Quá trình công tác
10/2015 - đến nay Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang
11/2015- 9/2015 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang
09/2011-10/2015 Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang
09/2009-08/2011 Phó GĐ Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, Trường ĐH An Giang
02/2009-08/2009 Giảng viên Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng, Trường ĐH An Giang
08/2008-02/2009
12/1999-07/2008
Phó Bộ môn Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang
09/1998-11/1999 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường CĐSP An Giang
 
4. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
- Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (English Language Teaching methodology)
- Kỹ năng Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết (English skills: Listening, Speaking, Reading,   Writing)
- Học tập và phát triển chuyên môn (Professional learning and development)
- Nghiên cứu khoa học trong giáo dục (Educational research)
- Đào tạo giáo viên (Teacher education)
5. Công trình nghiên cứu:
 
Luận án Tiến sĩ (2016):
Professional Learning and Development (PLD) in Higher Education: The Experiences of Teacher Educators in Vietnam. ĐH Victoria, Wellington, New Zealand.
Luận văn Thạc sĩ (2003):
Pragmatic Deviations in Letters of Request in English Written by Vietnamese Third-Year English Major Students. ĐH Ngoại ngữ Hà Nội