TRẦN THỊ NGÀ

 • TRẦN THỊ NGÀ

  TRẦN THỊ NGÀ

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Học viện Hành chính Tp.HCM

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0913003805

  Email: tranthingahvhc@yahoo.com

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 
Họ và tên: Trần Thị Ngà    -   Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 28 tháng 8 năm 1960     
Nơi sinh:  Xã Sai nga - Huyện Cẩm khê - Tỉnh Phú thọ
Dân tộc:  Kinh
          Điện thoại di động: 0913003805
          Email: tranthingahvhc@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
1. Đại học:
          Thời gian đào tạo: 4 năm
Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học sư phạm Hà nội
Ngành học: Vật lý
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: Năm 1982
 
2. Thạc sĩ:
 
Thời gian đào tạo : 3 năm
Nơi học (trường, thành phố):  Học viện Hành chính Quốc gia
Ngành học: Quản lý Hành chính công
Tên luận văn: Nâng cao năng lực Cán Bộ Chính quyền xã ở các Tỉnh miền núi phía Bắc
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Kim Sơn
Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 25 tháng 12 năm 1999 tại Học viện Hành chính Quốc gia Hà nội.
3. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Anh văn B
 
4. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 
Học vị:  Thạc sĩ
Số hiệu bằng: 15119
Ngày cấp: Ngày 26 tháng 4 năm 2000.
Nơi cấp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:
 
Thời gian Nơi công tác Công việc
đảm nhiệm
    9/1982 –  9/1989
   10/1989 – 7/ 1991
   8/1991 – 6/1993
   7/1993 – đến nay
Trường THPT tỉnh Lao cai
Học viện Hành chính Quốc gia
Giảng viên trường HC Yên bái
Giảng viên Học viện Hành chính
   Giảng dạy
   Học viên
  Giảng dạy
  Giảng dạy
     
 
IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOC HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
         
 1. Thực tiễn tuyển dụng công chức ở Cộng hòa Pháp
 2.  Mặt trận Tổ quốc Việt nam với sự tham gia Quản lý Nhà nước
 3. Văn hóa công sở trong điều kiện XD nền HC công ở VN
 4. Chuyển đổi mô hình chức nghiệp sang mô hình việc làm
 5. Giáo trình Quản lý nhân sự hệ trung cấp
 6. Kinh nghiệm đánh giá công chức của Canada
 7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam – Một quan điểm xuyên suốt trong Cải cách Hành chính 10 năm qua ở VN
 8. Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong xu thế hội nhập
 9. Hồ Chí Minh với quan điểm “ Người Cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng”.
 10.  Một số ý kiến về việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp Huyện, Quận, Phường và bầu trực tiếp Chủ tịch UBND cấp xã.
 Đề cương, tập  bài giảng và giáo trình các môn học chuyên ngành NSHCNN.