NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

  Học hàm, học vị: Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

  Đơn vị: Phòng QLKH&HTQT

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0949564771

  Email: ntpmai@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, ĐHAG

Thông tin khác
1. Quá trình đào tạo
- 2004 – 2008: Trường Đại học An Giang
2. Quá trình công tác
- 12/2010 – nay: Chuyên viên Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học An Giang
- 10/2008 – 2010: Giảng viên dạy tiếng Anh, Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu
- Lĩnh vực nghiên cứu: TESOL, Applied Linguistics, Phát triển hợp tác quốc tế, giáo dục học, quản lý giáo dục
- Các học phần giảng dạy: Các môn kỹ năng tiếng Anh.