NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

 • NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0919 54 54 82

  Email: ntnminh@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1.Quá trình đào tạo:
- 2000 – 2004: Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh _ Đại học Cần Thơ
- 2006 – 2009: Cao học ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh _ Đại
2. Quá trình công tác:
- 2004 đến nay: Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ - Đại học An Giang
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
- Các môn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết
- Dịch thuật và Biên – phiên dịch
- Tiếng Anh chuyên ngành Địa lý
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có): Không