NGÔ NGỌC HÒA

 • NGÔ NGỌC HÒA

  NGÔ NGỌC HÒA

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Trưởng Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh

  Điện thoại: 0918808625

  Email: ngongochoa141@gmail.com

  Thời gian địa điểm làm việc: Văn phòng bộ Môn Ngoại Ngữ, Khu A ĐHAG

  Địa chỉ: Văn phòng bộ Môn Ngoại Ngữ, Khu A ĐHAG

Thông tin khác

Quá trình đào tạo

- 1994 – 1998 học ngành sư phạm Tiếng Anh tại trường Đại học Cần Thơ

- 2006 – 2009 học cao học ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại trường ĐHCT.

Quá trình công tác

- 2003 – nay công tác tại bộ môn Ngoại Ngữ, Khoa Sư Phạm trường ĐHAG

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu

- Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tiểu học, trung học cở và trung học phổ thông, Tiếp thu ngôn ngữ, và ngôn ngữ học ứng dụng.

- Các học phần giảng dạy: Nghe, nói, đọc viết, phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, kiểm tra đánh giá, lý luận về giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em, tiếp thu ngôn ngữ.

- Hướng dẫn khóa luận Tốt nghiệp Đại học:

1. A survey on the listening strategies of grade 10 students at Long Xuyen High School.

Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng

- Luận văn Thạc sỹ “An investigation into the Vocabulary learning strategie used by the freshmen English majors at An Giang University".