ĐÀO VĂN PHỤNG

 • ĐÀO VĂN PHỤNG

  ĐÀO VĂN PHỤNG

  Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 01228828096

  Email: dvphung@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc: ĐHAG (2007 –nay)

  Địa chỉ: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, ĐHAG

Thông tin khác

Quá trình đào tạo

- 2003 – 2007: Đại học An Giang

- 2011 – 2012: Trường Đại học Queensland, Australia

Quá trình công tác

- 2007 – nay: Đại học An Giang

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu

- Lĩnh vực nghiên cứu: TESOL, Applied Linguistics

- Các học phần giảng dạy: Các môn kỹ năng tiếng Anh