CHI ĐÔ NA

 • CHI ĐÔ NA

  CHI ĐÔ NA

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0939132709

  Email: chidona.ag@gmail.com

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1. Quá trình đào tạo
 • 2005 – 2010: Đại học An Giang - Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
 • 2008 – 2009: Trường Maryville, Hoa Kỳ - Chương trình trao đổi sinh viên
 • 2011 – 2013: Đại học La Trobe, Australia – Cao học ngành Giảng dạy tiếng Anh
2. Quá trình công tác
 • 2011 – nay: Trung tâm Anh ngữ Ezone
 • 2013 – nay: Trung tâm Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng- Đại học An Giang
 • 02/2015 - nay: Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu
 •  Lĩnh vực nghiên cứu: TESOL, Applied Linguistics
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có)
Storytelling as a strategy to motivate EFL learners to speaking English fluently. Paper presented at the 7th Engaging with Vietnam Conference, University of Hawai’i- Manoa.