KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NĂM 2013

Thứ sáu - 01/11/2013 | 463

Từ ngày 28/10/2013, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho trưởng phòng, phó trưởng phòng năm 2013 tại Hội trường 150B, khu Trung tâm trường Đại học An Giang.

Mục tiêu của khóa tập huấn lần này là nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản  về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các Sở, Ban ngành trong tỉnh An Giang. Khóa tập huấn sẽ kéo dài trong ba ngày, từ 28 đến 30/10/2013.