• Chương trình đào tạo tiếng Anh tập trung cao độ (The intensive English Training Course)

    Chương trình đào tạo tiếng Anh tập trung cao độ (The intensive English Training Course) cho đối tượng là những ứng viên đăng ký Chương trình học bổng quốc tế (International Fellowship Program) của Trung tâm Trao Đổi Giáo Dục với Việt Nam (Center for Educational Exchange with Vietnam) do Qũy Ford tài trợ đã được tổ chức tại Trung tâm Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng trong 03 năm vừa qua.

    Xem thêm