Phương pháp nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

Thứ hai - 14/12/2015 | 586

Nhóm kỹ năng: dành cho sinh viên

Môn học cụ thể hóa phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng trong Quản trị Kinh doanh.

Giảng viên: Nguyễn Thành Long (click vào tên để xem CV)

Tên môn học/kỹ năng: Phương pháp nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (click vào để xem nội dung tóm lược môn học)