Kỹ năng Trình bày Báo cáo Khoa học

Thứ hai - 14/12/2015 | 621

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

1. Tên học phần: KỸ NĂNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

2. Số tín chỉ, ngành, khối ngành học: 3 tín chỉ, dành cho đối tượng học viên mới bắt đầu làm quen nghiên cứu khoa học, các cán bộ đang công tác ở các ban ngành say mê nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu, sinh viên chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp đại học.

3. Thông tin giảng viên:

  • Tên giảng viên: Ths. PHAN VĂN CHÍ
  • Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm
  • Điện thoại: 0919.097902, E-mail: pvchi@agu.edu.vn

4.   Phân bổ thời gian: Lý thuyết 45 tiết.

5.   Điều kiện tiên quyết:

6. Mục tiêu của học phần:

6.1. Về Kiến thức:

Qua khóa học, học viên sẽ tiếp cận quy trình nghiên cứu khoa học; từ ý tưởng nghiên cứu đến tên đề tài nghiên cứu, lý do nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thu thập xử lý‎ thông tin và viết báo báo khoa học đáp ứng theo đúng yêu cầu của công trình nghiên cứu khoa học.

6.2. Về kỹ năng:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể vận dụng kiến thức đã học để xây dựng đề cương nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu viết báo cáo khoa học hoàn chỉnh. Học viên có thể nhận xét đánh giá các bài báo cáo khoa học khác dựa trên kiến thức đã học.

6.3. Về thái độ:

Khóa học hình thành cho học viên có được thái độ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của nghiên cứu khoa học trong đời sống thực tế, nhất là trong giai đoạn bùng nổ khoa học kỹ thuật như hiện nay.

7. Mô tả vắn tắt học phần:

Học phần “kỹ năng nghiên cứu khoa học” được thực hiện trong 45 tiết xoay quanh các nội dung lớn có liên quan đến quy trình nghiên cứu khoa học, cách xây dựng, phát triển đề cương, kỹ năng viết báo cáo khoa học hoàn chỉnh. Trong quá trình học tập học viên có điều kiện thực hành các đề tài nghiên cứu của mình ngay trên lớp học. Học viên làm việc theo nhóm, chia sẻ thảo luận các kinh nghiệm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

8. Nhiệm vụ của học viên:

  • Dự lớp: Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
  • Bài tập: Thực hành trên lớp, trình bày nhóm và hoàn thành các bài tập về nhà.
  • Dụng cụ học tập: sử dụng các tài liệu được giáo viên cung cấp để nghiên cứu thêm.

9. Đánh giá học phần:

Điểm giữa học phần bao gồm:

  • Tham gia các hoạt động trên lớp và làm các bài tập về nhà:            10%
  • Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa hoc theo chủ đề tự chọn:      20%
  • Thảo luận và báo cáo:                       20%

Điểm thi kết thúc học phần:             50%

10. Nội dung chi tiết học phần

Nội Dung Lý Thuyết- THỰC HÀNH

Chương 1: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương 2: THỰC HÀNH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Chương 3: KỸ NĂNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

Chương 4: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC

12. Tài liệu học tập:

1. Sách, giáo trình chính: Tài liệu tổng hợp do giáo viên cung cấp.

2. Tài liệu tham khảo:

  • Do giáo viên cung cấp suốt khóa học.