Kỹ năng Phát triển Cộng đồng

Thứ hai - 14/12/2015 | 692

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

1. Thông tin chung:

  • Tên chương trình    : KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
  • Giảng viên             : Ths. Phạm Huỳnh Thanh Vân
  • Cell phone             : 0908164171
  • E-mail                   :   phtvan@agu.edu.vn
  • Thời lượng             :  30 tiết

2. Tổng quan chương trình:

  • Giới thiệu tổng quan về phát triển cộng đồng
  • Nguyên lý của phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và do người dân làm chủ
  • Thực hành áp dụng phương pháp tìm ra thế mạnh để phát triển cộng đồng.

Nội dung chương trình:

3. Mục đích: Người học có khả năng hòa nhập, phân tích được tình hình thực tế để giúp các cộng đồng nghèo nhìn nhận các tiềm năng của chính họ và thông qua đó tự giải quyết các vấn đề của cộng đồng chính mình.

4. Mục tiêu

Kiến thức: Cung cấp cho người học khái niệm, những nguyên tắc về phát triển cộng đồng, tiến trình phát triển cộng đồng. Vai trò và kỹ năng cần thiết của người cộng tác viên phát triển cộng đồng và phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và do người dân làm chủ.  

Kỹ năng: Có khả năng tham gia và quá trình lập và thực hiện các kế hoạch phát triển cộng đồng nhất là cộng đồng nông thôn.

Thái độ: Có thái độ chịu khó, nhiệt tình và năng động  

5. Tài liệu chính và tài liệu tham khảo:

Alison M, 2006. Mobilizing Assets for Community Driven Development, Coady International Institute.St. Francis Xavier University, Antigonish – Nova Scotia.

Lê Thị Mỹ Hiền, Tài liệu hướng dẫn học tập Phát triển cộng đồng. Trường Đại Học mở Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đức Vinh, Đinh Thị Vinh. 2008. Tài liệu tập huấn phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực do người dân làm chủ. Đại học An Giang.

Shaffer R, 1984. Community Economic Analysis: A How To Manual

Gord C, 2006. Assets based and community driven development, Coady International Institute. St.Francis Xavier University, Antigonish – Nova Scotia.

Petra Rohr-Rouendaal (2001) Where there is no artist, Intermediate Technology Publications.)

Phạm Huỳnh Thanh Vân, 2006. Kỹ năng phát triển cộng đồng. Đại học An Giang.

Trương Văn Tuyển, 2007. Giáo trình phát triển cộng đồng (Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn) . Đại học Nông Lâm Huế

6. Yêu cầu của chương trình

Dụng cụ học tập: máy LCD, giấy A0, Giấy màu, băng keo, kéo, keo

7. Phân phối chương trình:

 

 

Tuần 1

 

Bài 1: Giới thiệu phát triển cộng đồng                                         3 tiết

1.1. Các khái niệm

1.2. Phát triển cộng đồng  

1.3. Tiến trình phát triển cộng đồng

1.4. Các nguyên tắc trong phát triển cộng đồng

 

Tuần 2

 

Bài 2: Tiến trình tổ chức cộng đồng                                             3 tiết

2.1 Các bước trong tiến trình phát triển cộng đồng

2.2. Yêu cầu về cộng tác viên phát triển cộng đồng

 

 

Tuần 3

Bài 3: Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và do người             dân làm chủ                                                                                     3 tiết

3.1. Nguyên lý chung về phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực và do người dân  làm chủ

3.2. Các công cụ để xác định nguồn lực

3.3. Tóm lược các công cụ xác định các nguồn lực

 

Tuần 4

Bài 4: Khám phá các nguồn lực và cơ hội phát triển                   12 tiết

4.1. Nguồn lực con người và xã hội

4.2. Nguồn lực tự nhiên và vật lý

4.3. Nguồn lực kinh tế

 

 

Tuần 5

Bài 5: Xây dựng kế hoạch dựa vào nội lực                                    10 tiết

5.1. Liên kết và huy động nội lực

5.2. Xây dựng tầm nhìn của cộng đồng

5.3. Lập kế hoạch dựa vào nguồn lực

5.4. Giám sát và đánh giá