KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Thứ hai - 14/12/2015 | 3498

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

1. Thông tin chung :

• Tên chương trình : Kỹ năng lãnh đạo quản lý

• Giảng viên : PHAN NGỌC TÚ

• Cell phone : 0983225667

• Email : phanngoctu2@hotmail.com

• Thời lượng : 30 tiết

2. Mục đích :

Khóa tập huấn nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

3. Mục tiêu :

a. Trang bị và cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo.

b. Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức lãnh đạo cấp phòng.

c. Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của lãnh đạo cấp phòng.

4. Đối tượng :

Là công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành trong tỉnh An Giang.

5. Yêu cầu của chương trình :

Đánh giá trình độ của học viên trước và sau khi tập huấn theo mục tiêu khóa học.

6. Nội dung khóa học :

Chuyên đề 1 -LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1. Cấp phòng trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước hiện nay

2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng trong quá trình lãnh đạo phòng

3. Lãnh đạo cấp phòng với việc xây dựng văn hóa công sở

Thảo luận tình huống văn hóa công sở

Chuyên đề 2. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP PHÒNG

1. Những vấn đề chung về quản lý và lãnh đạo

2. Vai trò lãnh đạo và tham mưu của cấp phòng

3. Phong cách lãnh đạo

4. Phân tích thực trạng (ưu, nhược điểm) trong quản lý và lãnh đạo hiện nay tại đơn vị

5. Phát triển một số kỹ năng quản lý và lãnh đạo cơ bản

Thảo luận các phong cách lãnh đạo

Chuyên đề 3. KỸ NĂNG CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC

1. Cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác của lãnh đạo cấp phòng

2. Nguyên tắc, yêu cầu khi cập nhật và áp dụng pháp luật

3. Các kỹ năng cụ thể khi áp dụng pháp luật trong công tác

Thảo luận tình huống áp dụng pháp luật

Chuyên đề 4. KỸ NĂNG LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1. Tổng quan về lập kế hoạch

2. Các kỹ thuật, công cụ chủ yếu trong lập kế hoạch công tác

3. Kỹ năng lập kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng

4. Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng

5. Báo cáo thực hiện kế hoạch

6. Giải quyết xung đột nhóm khi thực hiện kế hoạch

Thảo luận tình huống xung đột nhóm trong phòng, ban

Chuyên đề 5. KỸ NĂNG THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1. Tổng quan về tham mưu

2. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác của lãnh đạo cấp phòng

3. Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản của lãnh đạo cấp phòng

4. Kỹ năng trình bày và thuyết phục

Đóng vai Trưởng phòng thuyết phục Giám đốc Sở

Chuyên đề 6. KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1. Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

2. Quản lý nhân sự của lãnh đạo cấp phòng

3. Phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng

4. Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ công tác của lãnh đạo cấp phòng

Chuyên đề báo cáo. THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CỦA CẤP PHÒNG

Chủ đề: "Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước"

Thảo luận các phương án sử dụng tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm điện, điện thoại,…