KỸ NĂNG LÀM VIỆC TẬP THỂ

Thứ hai - 14/12/2015 | 677

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

1. Thông tin chung

Tên chương trình      : KỸ NĂNG LÀM VIỆC TẬP THỂ

Giảng viên                : Ths. Phạm Huỳnh Thanh Vân và Ths. Phạm Xuân Phú

Cell phone                 : 0908164171- 0913821334

E-mail                       :   phtvan@agu.edu.vn - pxphu@agu.edu.vn

Thời lượng    :  40 tiết (15 lý thuyết và 20 tiết thực hành)

2. Tổng quan chương trình: bao gồm 3 nội dung chính

Tổng quan về kỹ năng giao tiếp và truyền thông

Mối quan hệ giữa cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội

Nguyên tắc, phân quyền, xây dựng quản lý làm việc nhóm tập thể hiệu quả

3. Mục đích:

Kiến thức: Nâng cao năng lực của học viên để có thể giao tiếp và truyền thông tốt nhằm đạt được hiệu quả cao trong làm việc độc lập. Xây dựng và thực hiện các biện pháp làm việc nhóm một cách chủ động và chuyên nghiệp theo từng mức độ khác nhau từ cá nhân đến tập thể.

Kỹ năng: Có khả năng tham gia và xây dựng các phương pháp làm việc tập thể hiệu quả trong từng mức độ giao tiếp khác nhau giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, cá nhân với cộng đồng.

Thái độ: Có thái độ chịu khó, nhiệt tình và sáng tạo

4. Yêu cầu của chương trình :

Dụng cụ học tập: máy LCD, giấy A0, Viết màu,  Giấy màu, băng keo, kéo, keo

5. Phân phối chương trình :

Bài 1: Tổng quan về kỹ năng giao tiếp và truyền thông (5 tiết)

1.1.   Khái niệm giao tiếp

1.2.   Vai trò của giao tiếp

1.3.   Chức năng của giao tiếp

1.4.   Phân loại của giao tiếp

1.5.   Truyền thông trong giao tiếp

Bài 2: Mối quan hệ giữa cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội (5 tiết)

2.1. Khái niệm

2.2. Đặc điểm phân biệt giữa cá nhân và cộng đồng

2.3. Các hình thức tham gia vào hoạt động của cá nhân và tập thể

2.4. Các giải pháp để xây dựng tăng khả năng làm việc cá nhân với cộng đồng

Bài 3: Nguyên tắc, phân quyền, xây dựng quản lý làm việc nhóm tập thể hiệu quả (5 tiết)

3.1. Khái niệm nhóm

3.2. Nguyên tắc làm việc nhóm thật và ảo online

3.3. Các giai đoạn hình thành nhóm

3.4. Lợi ích và bất lợi của làm việc theo nhóm

3.5. Cơ sở của hành vi nhóm

3.6. Phân quyền giao việc cho nhóm

3.7. Xây dựng và quản lý nhóm và làm việc với tập thể hiệu quả

3.8. Giải pháp để tăng cường khả năng làm việc tập thể

Phần thực hành: 25 tiết

Bài 1: Thực hành kỹ năng giao tiếp mức độ cá nhân (5 tiết)

Mục đích: Sau phần bài tập này từng cá nhân có khả năng tự nhận thấy những khả năng của bản thân, thể hiện khả năng này trước tập thể và quan trọng là những khả năng này sẽ được phát hiện và sử dụng hiệu quả trong hoạt động tập thể

Nội dung: Thực hành kỹ năng giao tiếp mức độ cá nhân (cách bắt tay, trao danh thiếp), cách phát hiện tài năng của từng thành viên trong tập thể (Giới thiệu bản thân, chọn người đại diện)

Bài 2: Thực hành xây dựng và quản lý nhóm cách làm việc nhóm hiệu quả (5 tiết)

Mục đích: Từng cá nhân nhận thức được vai trò và vị trí của mình trong tập thể và cùng xây dựng các định hướng để làm việc tập thể đạt hiệu quả

Nội dung: Cá nhân sẽ thực hiện vai trò của từng vị trí như người nhóm trưởng (lập kế hoạch hoạt động, phân chia công việc, giám sát), thành viên (thực hiện, báo cáo tiến độ), giám sát (giám sát kế hoạch thực hiện, phản hồi thông tin).

Bài 3: Thực hành lập kế hoạch truyền thông (5 tiết)

Mục đích: Học viên có khả năng lập kế hoạch cho một hoạt động truyền thông (từ tình huống cụ thể) và trình bày kế hoạch

Nội dung: Thực hành lập kế hoạch truyền thông bằng phương pháp 5W1H5C5M và công cụ cây vấn đề, trình bày kết quả nghiên cứu tình huống bằng nhiều hình thức khác nhau (Poster, Clipchart, powerpoint)

Bài 4: Thực hành phương pháp truyền thông cho cộng đồng  khác nhau (5 tiết)

Mục đích: Học viên có khả năng giao tiếp và truyền thông với nhiều với nhiều cộng động khác nhau, trong bài tập này đặc tính của một số cộng đồng được lưu ý để quá trình giao tiếp đạt hiệu quả tốt .

Nội dung: Từ kế hoạch đã xác định từ bài tập 3, các hình thức giao tiếp khác nhau sẽ được xác định và thực hiện  (giao tiếp với nông dân, khách hành…)

Bài 5: Thực hành cách xây dựng và chia sẻ tài liệu thông qua mạng (5 tiết)

Mục đích: Học viên sẽ học về cách xây dựng và chia sẽ thông tin qua mạng, cách xây dựng kế hoạch hoạt động và quản lý nhóm bằng các công cụ trên internet.

Nội dung: sẽ xác định sau (sau khi xác định trình độ của học viên).

6.  Tài liệu giảng dạy: do giảng viên biên soạn và cung cấp cho khóa học