Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng Đồng 

Địa chỉ: số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Email: rccd@agu.edu.vn - Website: http://rccd.agu.edu.vn 

Điện thoại: 0296 2.210.920 - Fax: 0296 3 842560