TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Tài nguyên

Thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) ngày 24/04/2022 tại Trường Đại học An Giang

736
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng (TT. TNNLPTCĐ) – Trường ĐHAG trân trọng thông báo Hội đồng thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM ra Quyết định công công nhận kết quả và cấp chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) ngày 24/04/2022 tại Trường Đại học An Giang


HÌNH ẢNH