TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Tài nguyên

LỊCH THI NĂM 2022 CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

3219
Kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (CCTA) do Trung tâm khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo (TTKT&ĐGCLĐT) tổ chức. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký cho mỗi kỳ thi, TTKT&ĐGCLĐT tổ chức thi tại cơ sở Trường Đại học An Giang.

THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

08/01/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

15/01/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

2

19/02/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

3

05/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

19/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

4

02/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

10/04/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH KHTN

16/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

23/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐHCNTT

24/04/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH An Giang

5

07/05/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

21/05/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

6

04/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

18/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

7

02/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

16/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

20/08/2022

Thứ Bảy Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

30/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

8

07/08/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH KHTN

13/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

27/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

9

10/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

24/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT 

10

08/10/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

29/10/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

11

05/11/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

19/11/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

12

03/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

31/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH CNTT


HÌNH ẢNH