TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Giới thiệu

Tầm nhìn

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng sẽ phát triển thành một trung tâm có uy tín tại tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyên nghiên cứu và thực hiện các dự án về phát triển nguồn lực và phát triển cộng đồng. Chiến lược phát triển của Trung tâm là củng cố nguồn nội lực cộng đồng và kết hợp sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững.