TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

  • Thiết lập các chương trình đào tạo ngắn hạn, thương thuyết nhiều đối tác trong và ngoài nước để tìm nguồn tài trợ, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng nguồn nhân lực để phát triển cộng đồng.

2. Nhiệm vụ

  • Tổ chức các khóa bồi dưỡng cho các ứng viên chuẩn bị đi học nước ngoài, bao gồm kỹ năng Tiếng Anh và kỹ năng học tập ở nước ngoài.
  • Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng.
  • Liên kết với các trung tâm, viện, trường và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng.
  • Tổ chức giảng dạy các chương trình tiếng Anh đặc biệt theo nhu cầu của tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL.
  • Tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng mềm cho sinh viên, cán bộ các sở ban ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh An Giang.