TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Đào Tạo

CHỨNG CHỈ LÀM VIỆC LRN TESOL LEVEL 3

894
Chương trình Chứng chỉ làm việc TESOL LRN Vương Quốc Anh là chương trình được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh với mã kiểm định 601/8223/4 là chương trình đào tạo để trở thành giảng viên tiếng Anh năng lực cấp trung (khung năng lực Châu Âu cấp độ 4) khi chưa có bất kỳ kinh nghiệm giảng dạy nào. Chương trình được công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, đáp ứng khung năng lực Anh Quốc (RQF Level 3) và Châu Âu (EQF Level 4) giúp bằng cấp được công nhận tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và một số hiệp hội nghề nghiệp Hoa Kỳ.

Kiểm tra các kiểm định và công nhận:

 • Kiểm tra kiểm định và công nhận của LRN Level 3 Certificate In TESOL: TẠI ĐÂY
 • Kiểm tra khung năng lực 8 bậc của Vương Quốc Anh TẠI ĐÂY
 • Kiểm tra bằng cấp tương đương giữa Anh Quốc và Châu Âu TẠI ĐÂY
 • Kiểm tra bằng cấp tương đương giữa khung năng lực Châu Âu và khung năng lực Châu Úc TẠI ĐÂY

LRN (Learning Resources Network) là tổ chức khảo thí với các chương trình được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.

Các chương trình của LRN được công nhận tại Anh theo hệ thống khung năng lực Anh Quốc RQF, tương thích và được công nhận tại Châu Âu theo khung năng lực EQF, tương thích và được công nhận tại Châu Úc theo khung năng lực AQF và tương thích, được công nhận tại Châu Á theo khung năng lực Châu Á ARQF.

Tại Việt Nam, ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng đã ban hành khung năng lực quốc gia với 8 bậc, tương thích hoàn toàn với khung năng lực Anh Quốc, Châu Âu, Châu Á và Châu Úc.

Level 3 được công nhận là chứng chỉ hành nghề TESOL quốc tế, được kiểm định và công nhận cho người bắt đầu vào ngành giảng dạy tiếng Anh. Chương trình Level 3 của LRN Level 3 TESOL UK đạt năng lực Châu Âu cấp độ 4, tương đương trung cấp chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội Quy định về việc công nhận văn bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã quy định rõ tại điều 2, khoản 3 và điều 3, khoản 3 và điều 5 khoản 1 đã khẳng định những bằng cấp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp mà được công nhận tại quốc gia cấp bằng và tương ứng với thời gian tích lũy sẽ được công nhận tại Việt Nam mà không cần phải làm bất kỳ thủ tục nào.

LRN Level 3 Certificate in TESOL do được công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, đạt cấp độ 4 khung năng lực chung Châu Âu sẽ được công nhận là Chứng chỉ nghề nghiệp TESOL trung cấp tại Việt Nam.

Tham khảo:

 1. Khung năng lực Quốc gia Việt Nam TẠI ĐÂY

Điều kiện tham gia:

 • Tiếng Anh tối thiểu B1 trở lên theo khung năng lực Châu Âu hoặc tương đương.

Unit1: Language Awareness and Analysis in practical support of ELT

The purpose of the unit is to equip the learner with the language awareness and analytical skills to provide practical support in ELT. It includes the understanding of basic concepts and associated terminology in relation to phonology, syntax, lexis, discourse, language functions and the four language modes, as well as a basic background to language learning and teaching.

LO1: Understand the application of basic concepts and associated terminology in relation to phonology, discourse, syntax, lexis and language functions

 1. LO 1.1 Describe key terms involved in practical support of ELT,including (i) phonological, (ii) syntactic, (iii) lexical and functional aspects of English at discourse, (iv) sentence, (v) word, (vi) morpheme and (vii) phoneme level.
 2. LO 1.2 Analyse the processes enabling receptive and productive language skills to take place and apply them to support planning and managing the teaching and learning process.

LO2: Understand the application of basic concepts and associated terminology in relation to the four language skills for use in planning and managing the teaching and learning process.

 1. LO 2.1 Analyse how to use concepts and associated terminology in the application of listening skills for use in planning and managing the teaching and learning process.
 2. LO 2.2 Analyse how to use concepts and associated terminology in the application of speaking skills for use in planning and managing the teaching and learning process.
 3. LO 2.3 Analyse how to use concepts and associated terminology in the application of reading skills for use in planning and managing the teaching and learning process.
 4. LO 2.4 Justify the use of concepts and associated terminology in the application of writing skills for use in planning and managing the teaching and learning process.

LO 3: Understand the barriers to, and opportunities for, teaching and learning in ELT.

 1. LO 3.1 Recognise the barriers that learners might encounter in acquiring language skills and provide practical support to overcome them.
 2. LO 3.2 Use different approaches to planning, managing and assessing the teaching and learning of language skills depending on learners’ needs, context and communicative purpose.

Unit 2: Planning and Managing Teaching and Learning in ELT

The purpose of the unit is to provide the learner with knowledge, understanding and skills relating to selecting and using resources as well as managing teaching and learning in ELT. It includes lesson planning and staging, classroom management and practical approaches to facilitating teaching and learning.

LO 1: Know how to select and use appropriate resources in ELT

 1. LO 1.1 Select and justify the use of resources in meeting the needs of learners, which align with purpose of the lesson.
 2. LO 1.2 Make effective use of resources to meet the needs of learners and lesson objectives.

LO 2: Know how to plan a lesson or sequence of lessons

 1. LO 2.1 Explain the use of lessons and learning aims in order to meet the needs of learners
 2. LO 2.2 Analyse the components required within a lesson plan, to include (as a minimum):
 • Lesson aims and objectives;
 • Appropriate staging;
 • The needs of learners;
 • Appropriate classroom activities;
 • and a basic degree of assessment and reflect

LO 3: Know how to manage the classroom and appropriate learning activities

 1. LO 3.1 Describe how to use appropriate, where necessary graded, language of instruction and feedback
 2. LO 3.2 Justify the use of appropriate classroom management techniques, e.g. managing the classroom environment, grouping, pairing, choral and individual drilling, communication gap and transfer exercises, role plays and presentations.
 3. LO 3.3 Explain how to select appropriate activities to promote learning outside the classroom, e.g. homework activities and
  resources, projects and referral to educational activities and resources.

Unit 3: Applied teaching practice in the ELT classroom

The purpose of the unit is to assess the learner’s ability to apply background knowledge and practical approaches to planning, teaching and learning in the ELT classroom. It includes the preparation of a lesson or sequence of lessons, the selection and use of resources, lesson delivery, managing the classroom environment and learner behaviour, and a basic degree of assessment and reflection to feed back into the planning and preparation process.

LO 1: Be able to plan and prepare a lesson or sequence of lessons

 1. LO 1.1 Construct a lesson plan stating appropriate learning aims and objectives to meet the learners’ needs and purpose of or sequence of lessons.
 2. LO 1.2 Plan for and prepare, by making use of appropriate techniques and resources, to address the learning aims and objectives stated in the lesson plan, ensuring a communicative focus supporting one or more language skills.
 3. LO 1.3 Handle difficulties professionally and calmly ensuring suitable solutions are devised to address them.
 4. LO 1.4 Plan for and implement assessment measuring techniques which are capable of delivering learning and reflection OPl: ortunities which aid in the Rlanning

LO 2: Be able to manage the teaching and learning process

 • LO 2.1 Deliver an appropriately staged and timed lesson addressing appropriate learning aims and objectives.
 • LO 2.2 Grade the language of instruction and feedback according to the learners and context, supporting clarity of purpose.
 • LO 2.3 Use appropriate techniques and resources to meet the learning aims and objectives stated in the lesson plan, ensuring a communicative focus supporting one or more language skills.
 • LO 2.4 Evaluate potential difficulties which learners may encounter and devise suitable solutions to address them, including measures in order to manage learner behaviour and overcome phonological, syntactic and lexical challenges.

LO 3: Be able to act professionally towards learners and colleagues

 • LO 3.1 Address, instruct, provide feedback and advise learners respectfully and effectively.
 • LO 3.2 Respond positively and appropriately to feedback
 • LO 3.3 Adhere to relevant parameters given within the professional context like lesson timings, punctuality, and maintenance of classroom order, health and safety.
 • Phí đăng ký: 50 USD
 • Học phí: 500 USD thanh toán 1 lần trước khi nhập học.

Ghi chú:
550 USD học tại TP.HCM, 600 USD học tại Trung Tâm Tạo nguồn
Nhân lực Phát triển Cộng đồng - Đại học An Giang. (*)
(*) Mức học phí này dành hỗ trợ cho người học quốc tịch Việt Nam,
và có thể thay đổi và kết thúc hỗ trợ mà không báo trước.
 

TESOL LRN Cert


HÌNH ẢNH


ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 TESOL Level 3 Catalogue.pdf