Kỹ năng làm việc nhóm

  1. Thông tin chung:

   • Tên chương trình    :  Kỹ năng làm việc nhóm
   • Giảng viên             :  Trịnh Phước Nguyên
   • Lịch học                 :
   • Cell phone             : 0979.503.496
   • E-mail                   : tpnguyen@agu.edu.vn
   • Thời lượng             :  40 tiết

    2. Tổng quan chương trình:

     • Giảng dạy Lý thuyết về nhóm, lý thuyết hành vi trong hoạt động nhóm.
     • Vai trò và chức năng của làm việc nhóm, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nhóm.
     • Các kỹ năng ra quyết định và ứng xử với các nhóm người khác nhau trong nhóm.

     Nội dung chương trình:

     Mục đích: Giúp học viên hiểu được các khái niệm cơ bản của việc làm việc nhóm, những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của làm việc nhóm. Giúp sinh viên tăng cường hiệu quả của việc làm việc nhóm.

     Mục tiêu:

     • Tìm hiểu lý thuyết về làm việc nhóm
     • Am hiểu các loại nhóm
     • Nhận dạng hành vi nhóm
     • Cấu trúc nhóm
     • Nhận dạng những yếu tố ảnh hưởng
     • Phân biệt các kỹ năng ra quyết định
     • Cách ứng xử và giao tiếp với với các nhóm người khác nhau

      3. Tài liệu chính và tài liệu tham khảo:

       Trịnh Phước Nguyên. 2009. Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm. Trường Đại học An Giang. Lưu hành nội bộ.

       Lê Quang Huy. 2002. Kỹ năng và nghệ thuật thuyết trình. Hà Nội: Nxb trẻ.

       Nguyễn Ngọc Lâm. 2006. Giáo trình công tác xã hội nhóm, trường Đại học mở bán công TP.HCM.

       Nguyễn Thị Thu Hiền. 2008. Giáo trình giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh.  Trường Đại học bán công Marketing Tp. HCM.

       4. Yêu cầu của chương trình:

        Sinh viên nghiên cứu lý thuyết: 30% thời gian

        Sinh viên thảo luận nhóm, chơi trò chơi: 40% thời gian

        Sinh viên làm bài tập thu hoạch theo nhóm và báo cáo: 20% thời gian

         5. Phân phối chương trình:

          Tuần  1

          (tiết 1-6)

          Bài 1: Các khái niệm cơ bản về làm việc nhóm

          Bài 2: Tại sao phải nên làm việc nhóm

          Bài 3: Những thuận lợi và khó khăn của làm việc nhóm

          Thảo luận, chơi trò chơi.

           

          Tuần 2

          (tiết 7-12)

           

          Bài 4: Phân loại nhóm, các giai đoạn phát triển của nhóm

          Bài 5: Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm

          Thảo luận, chơi trò chơi

          Tuần 3

          (tiết 13- 18)

           

          Bài 6: Cách ứng xử với các loại người khác nhau trong hoạt động nhóm

          Bài 7: Kỹ năng điều hành buổi họp nhóm

          Thảo luận, chơi trò chơi

          Tuần 4

          (tiết19-24)

           

          Bài 8: Kỹ năng lắng nghe và truyền đạt thông tin

          Bài 9: Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn xung đột trong hoạt động nhóm

          Bài 10: Kỹ năng ra quyết định

          Thảo luận, chơi trò chơi

          Tuần 5

          (tiết25-30)

           

          Bài 11: Kỹ năng đưua ý kiến và tiếp nhận ý kiến

          Bài 12: Thực hành cuối khóa

          Thảo luận, chơi trò chơi

          6. Lịch học:

           

          7. Học phí

          5. Khải giảng: